روزنوشت - رهن و اجاره و فرهنگ ایرانی اسلامی

بنام خدا

باید بدانیم که مردم ما تمام ایده آل های فرهنگ اسلامی و ایرانی را شاید بدانند ، ولی در عمل متاسفانه این ایده آل ها اجرایی نمی شود و شاهد روابط بسیار بدی هستیم .

اینکه مستاجر را تحقیر یا صاحب خانه را تکفیر ، مربوط به فرهنگ ایرانی اسلامی نیست .

اینکه بدترین امکانات را برای مستاجر ، در نظر بگیریم و خودمان لحظه ای حاضر نباشیم در این شرایط زندگی کنیم ، مربوط به فرهنگ ایرانی اسلامی نیست .

اینکه  نسبت به صاحب خانه انواع دروغ و فریب کاری را مجاز بدانیم ، مربوط به فرهنگ ایرانی اسلامی نیست .

و لذا دارم به این نتیجه گیری می رسم که در مقابل ایده آل ما که فرهنگ " ایرانی اسلامی " است ، متاسفانه فرهنگ موجود و تا اندازه زیادی غالب داریم بنام " فرهنگ فعلی ایرانیان " .

فرهنگ فعلی ایرانیان ، متاسفانه فاصله فاحشی با ایده آل های فرهنگی ما دارد و به هیچ وجه قابل ارائه به خارج از مرزها بعنوان یک فرهنگ قابل دفاع نیست .

در این فرهنگ ، گاهی ضدارزش های عقلی ، حکم ارزش به خود گرفته است !!!

در این فرهنگ ، گاهی کلماتی مانند زرنگی و فعالیت و پیشرفت و .... به معانی مترادف پدرسوختگی و کلاه برداری و ... بکار می رود .

این فرهنگ موجود و غالب ، یکی از بزرگترین موانع بر سر پیشرفت حقیقی مادی و معنوی ما ایرانیان است .

شاید اثر این اصلاح فرهنگی ، اگر انجام شود ، بسیار زود در زندگی ما نمایان شود .

نمی توان در اجتماع و روابط بین مردم ، شاهد این همه بی فرهنگی و بی انصافی بود و انتظار اعتماد و رشد و ... را داشت.

اگر اسلام ملاک عمل بوده است ، شعارش این است که آنچه را که برای خود نمی پسندی ، برای دیگران هم مپسند .

اگر فرهنگ عمیق باستانی ایران زمین ملاک است که می گوید " میازار موری که دانه کش است و ... "

پس ایجاد روابط  ظالمانه بین اعضای جامعه به نحوی که مخصوصا ضعفا در فشار قراربگیرند ، نه با فرهنگ اسلامی سازگار است و نه با فرهنگ ایرانی .

متاسفانه چنین جامعه ای که فرهنگ " خود ساخته و پر از عیب و ایراد اساسی " دارد ، گاهی تصور می کند که مثلا علت عقب ماندگی اش پایبندی به مکتب یا آیین خاصی است !!!!

در حالیکه اگر ما به مکتب پایبند باشیم ، بایستی تک تک اینگونه رفتار ها را فراموش کنیم .

/ 0 نظر / 28 بازدید