روزنوشت - زلزله ای برای ایمان ما ؟

بنام خدا

در عصری زندگی می کنیم که بادهای مخالف ما در هر جهتی می وزند .

بادهای مخالف ایمان ما و بادهای مخالف فرهنگ ما و ...........

تکلیف چیست ؟

اینکه کشتی را به سمت آنها تمایل دهیم  یا اینکه نیروی خود را قوی تر کنیم ؟

ایمان و معنویت و فرهنگ و هر دارایی ما در معرض خطر قرار دارد و این کاملا طبیعی است .

آنچه غیر طبیعی است ، منفعل بودن ما  است و اینکه از دارایی های خود حراست نکنیم و گاهی اصولا ندانیم که دارایی های ما چیست ؟؟

و مورد آخر فاجعه کامل است .

ندانیم که معنویت و سبک زندگی اسلامی و سالم خانوادگی ، یک دارایی عظیم است برای ما  که ملت های  صنعتی بعضا حسرت آن را می خورند و ....

و برای من قابل قبول نیست که انسانهایی با سن 30 یا 40 هنوز  حیران و متحیر هستند و نمی دانند که سبک زندگی ایرانی اسلامی  نسبت به سبک زندگی غربی چه امتیازات و برتری هایی دارد ؟

در دنیای فعلی ، جنگ اصلی ، جنگ بین سبک زندگی هاست .

سبک زندگی ایرانی اسلامی با سبک های زندگی غربی و ... که دائما تبلیغ می شود .

دنیای کنونی ، جنگ بین ایمان ها و اراده هاست .

/ 0 نظر / 18 بازدید